:: ความเป็นมา :: คณะทำงาน :: ผลประกอบการ :: สมัครสมาชิก :: ศูนย์วิทยุ :: จุดจอด :: บทความ :: คำแนะนำ  
                 
 


จากบ้านหลังเล็กๆ  ที่มีสมาชิกเพียง  148  คนในปีแรก  ณ วันนี้สหกรณ์ฯ มีสมาชิกรวมกันกว่า 3 พันคน!!...ถึงแม้ รูปโฉมรถแท็กซี่ในปัจจุบันจะมีหลากสี ไม่เฉพาะสีเขียวสีเดียวเท่านั้น  หลากหลาย ผู้ประกอบการที่ต่างพยายาม มองหา  “จุดเด่น”  เพื่อให้รถของตัวเองได้ถูกใจผู้ใช้บริการ  แต่ด้วย คุณภาพของการ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ  ชื่อของสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด  หรือที่ผู้ใช้บริการนิยม เรียกสั้นๆ ว่า  “แท็กซี่สีเขียว”  ก็ไม่ได้ด้อยคุณภาพ ลงแต่อย่างใด....ในมุมกลับ กัน การที่สหกรณ์ อื่นๆ หรือผู้ประกอบการหลายๆ รายมีสีรถเป็นสีเฉพาะของตัวเองกลับเป็น แรงผลักให้สหกรณ์ฯ พยายามก้าวไปข้างหน้าให้มากขึ้น.... คู่แข่งขัน...มิใช่ตัวแปรสำคัญของการให้ บริการแต่สิ่งที่สหกรณ์ฯ คำนึงถึงตลอดเวลาคือ... ความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการ.....

พัฒนาการเติบโตของสหกรณ์ฯ  ทำควบคู่กับการพัฒนาสมาชิกจัดอบรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในอาชีพ
ให้กับสมาชิก เช่น การอบรมภาษา อังกฤษสำหรับคนขับแท็กซี่ซึ่งได้เชิญวิทยากรที่มีความชำนาญซึ่ง
ได้เชิญวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาสอนการ พูดภาษาอังกฤษ แบบง่ายให
้สมาชิกสามารถสื่อสารขั้นต้นกับลูกค้าชาวต่างชาติได้....การอบรมด้านเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งจะเป็น
พื้นฐานแรก ในการนำสมาชิกไปสู่การให้บริการที่เป็นไปอย่างซื่อตรงและสุจริตในอาชีพ.... การสร้าง
ความประทับใจในการให้บริการ....การปฐมพยาบาล เบื้องต้นบนรถแท็กซี่ฯลฯ....การอบรมเหล่านี้ล้วน
แต่ส่งเสริมคุณภาพ ในการให้บริการรถแท็กซี่ของสมาชิก...ให้ก้าวสู่ความประทับใจ การให้บริการ...
พร้อมทั้งยก ระดับคุณภาพของสมาชิก ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น...

การได้แรงสนับสนุนและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์ฯ
โดยตรงถือเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดัน ให้สหกรณ์ฯ ก้าวเดิน ได้อย่างมีระบบระเบียบ...เป็น  “สหกรณ์” 
อย่างที่ควรเป็น... ข้อแนะนำที่ได้รับมาสหกรณ์ฯ มิได้เพียง "รับฟัง" เท่านั้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ
ได้ถูกนำมาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ 

สหกรณ์ฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อนำมาสนับสนุนส่งเสริมสมาชิก
ให้มีรถเป็นของตัวเอง.... ทำให้ฝันของ สมาชิกบางส่วนเป็นจริงขึ้นมา.... อาจเป็นส่วนเล็ก ๆ แต่ถือ
ได้ว่าเป็นการสร้าง "จุดประกาย"  แห่งความหวังของสมาชิกหลาย ๆ คน การทำ งานของสหกรณ์ฯ
มิใช่เป็นเพียงแค่การ "วางแผนงาน" แต่เป็น การทำงานที่เป็น "รูปธรรม" มิใช่ "นามธรรม"
ผลงานจึงสามารถจับ ต้องและมองเห็นได้อย่างชัดเจน!!!!!.....

มาวันนี้...สหกรณ์ฯ ไม่ต้องเดินหาจุดจอดอีกต่อไป...หลายๆ สถานที่...หลายๆ หน่วยงาน.... ทั้งสายการบิน
ต่าง ๆ, โรงแรม ระดับห้าดาว,โรงพยาบาล,ศูนย์การค้า...ทั้งหลายเหล่านี้ ได้ติดต่อประสานงานมายัง
สหกรณ์ฯ เพื่อขอให้นำ “รถสีเขียว”เข้าไปให้บริการ.....จากวันก่อนที่จะต้องเป็น “ตัวเลือก” 
วันนี้คือ “ผู้เลือก” ทั้งสองคำเป็นคำสั้นๆ เหมือนกัน แต่ความหมายช่าง “แตกต่าง” เหลือเกิน... 
อย่างไรก็ตามการเป็น “ตัวเลือก” หรือ “ผู้เลือก” ไม่ทำให้สหกรณ์ฯ เปลี่ยนวิธีปฏิบัติแต่อย่างใด
ความใส่ใจการให้บริการ... ความซื่อสัตย์ต่อผู้โดยสาร.. .เคยทำมาอย่างไร...ก็ยังคง เสมอต้น...
เสมอปลาย...เช่นเดิม... สิ่งเดียวที่จะแตกต่าง ออกไปคือ...ทำอย่างไรให้สหกรณ์ฯ พัฒนาก้าวหน้า
สมาชิก มี ความมั่นคงกันถ้วนหน้า...เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สหกรณ์ฯ ต้องหาวิธีการ...และไม่เคย
หยุดนิ่งที่ จะพัฒนาให้ก้าวหน้า 

 “รางวัลบริการยอดเยี่ยม” 97.3% คือความพึงพอใจที่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ใน
โรงพยาบาลศิริราชได้ มอบให้กับสหกรณ์ฯ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งยวด...!!!...เป็นการ
“การันตี” 
คุณภาพบริการของ สหกรณ์ฯ อย่างแท้จริง...

 

Copyright © by Suvarnabhumi Taxi Co-Op. All Rights Reserved.