:: ความเป็นมา :: คณะทำงาน :: ผลประกอบการ :: สมัครสมาชิก :: ศูนย์วิทยุ :: จุดจอด :: บทความ :: คำแนะนำ  
                 
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 4
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 3
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 2
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 1
  ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรอบ 12 เดือน
  ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรอบ 6 เดือน
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนธันวาคม
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนพฤศจิกายน
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนตุลาคม
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนกันยายน
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนสิงหาคม
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนกรกฎาคม
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนมิถุนายน
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนพฤษภาคม
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนเมษายน
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนมีนาคม
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนกุมภาพันธ์
  รายงานตรวจสอบกิจการ เดือนมกราคม
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 4
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 3
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1
 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินรอบ 12 เดือน
 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินรอบ 6 เดือน
 
 

ย้อนหลังดู......รายละเอียดและข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปีที่ผ่านมา (ประจำปี 2559)

 
Copyright © by Suvarnabhumi Taxi Co-Op. All Rights Reserved.