:: ความเป็นมา :: คณะทำงาน :: ผลประกอบการ :: สมัครสมาชิก :: ศูนย์วิทยุ :: จุดจอด :: บทความ :: คำแนะนำ  
                 
   ประโยชน์ที่ได้รับการจากการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านศูนย์วิทยุ
ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายจากบริการที่สะดวกรวดเร็ว
กรณีที่ผู้โดยวสารลืมสิ่งของไว้บนรถแท็กซี่ ทางศูนย์ฯ สามารถแจ้งผู้โดยสาร และช่วยประสานงาน
และตรวจสอบกับรถแท็กซี่ได้
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน คนขับสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านระบบ SOS ที่ติดตั้งอยู่ในรถ มายังศูนย์ฯ 
ได้ทันที เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สามารถตรวจหาพิกัดรถ พร้อมดักฟังสถานการณ์ภายในรถ เพื่อประเมิน
สถานการณ์พร้อมกับแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือ
การบริการของศูนย์ควบคุม เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ผู้ใช้บริการสามารถ
ได้รับบริการต่อเนื่องอย่างไม่มีขีดจำกัด
   สะดวกปลอดภัยกับขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้
เมื่อลูกค้าต้องการเรียกรถแท็กซี่ให้ไปรับ พนักงานจะสอบถามข้อมูลลูกค้า เพื่อเก็บบันทึกในฐานข้อมูล
ระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อลูกค้ารายเดิมโทรศัพท์มาเรียกใช้บริการอีกครั้ง คอมพิวเตอร์จะแสดง ข้อมูล
เส้นทางในการไปรับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ข้อมูลจากลูกค้าแล้ว พนักงานควบคุมการจ่ายงานจะตรวบสอบพิกัดตำแหน่งของรถแท็กซี่ด้วย
อุปกรณ์ GPS ที่ต้องการจะให้บริการ ว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ แล้วจ่ายงานให้กับรถที่อยู่ใกล้เคียง
กับลูกค้ามากที่สุด เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบสัญญาณเสียงของวิทยุ
เมื่อรถแท็กซี่ได้รับผู้โดยสารเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งกลับมายังศูนย์ควบคุม เพื่อบันทึกข้อมูลและ
ปิดงาน มีจุดจอดรอให้บริการแก่ผู้โดยสารเพื่อ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ณ จุดจอดต่างๆ
ช่วยแก้ปัญหาจราจรและแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่พอเพียงให้แก่สถานที่ต่างๆ
ช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนขับรถแท็กซี่ และลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองด้านพลังงาน เชื้อเพลิง
ช่วยแก้ปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถลดจำนวนรถแท็กซี่ที่ว่างจากผู้โดยสารออกจาก
พื้นผิวจราจร
ช่วยลดมลภาวะทางเสียงและอากาศให้กับสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
Copyright © by Suvarnabhumi Taxi Co-Op. All Rights Reserved.