:: ความเป็นมา :: คณะทำงาน :: ผลประกอบการ :: สมัครสมาชิก :: ศูนย์วิทยุ :: จุดจอด :: บทความ :: คำแนะนำ  
                 
  การเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ  ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจในกิจการของสหกรณ์ และสนใจที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งสมาชิก สหกรณ์จะมีอยู่ 2 ประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้
  ประเภทบุคคล     คุณสมบัติ

1.  ต้องเป็นผู้ตั้งบ้านเรือน และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย 
2.  เป็นผู้เห็นชอบในกิจการของสหกรณ์ฯ 
3.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
4.  มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5.  ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
6.  ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งของศาล
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

การเข้ามาเป็นสมาชิก
ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการ ดำเนินการตามแบบที่กำหนดไว้โดยมีสมาชิกคน หนึ่งในสหกรณ์
ลงชื่อรับรอง เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง ให้แจ้งให้ผู้สมัครนั้น ลงลายมือชื่อของตนใน
ทะเบียนสมาชิก พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วนจึงถือว่าการ เป็นสมาชิก
สมบรูณ์ แล้วและให้คณะกรรมการเสนอเรื่องการรับสมัครสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ ในคราวถัดไปกรณี
คณะกรรมการมีมติไม่ อนุมัติ สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบภายใน 45 วันหากพ้นกำหนดนี้ไปถือว่าเห็นเป็น
การสมควร และให้เข้ารับเป็นสมาชิก ได้ตั้งแต่วันที่ได้ชำระค่าหุ้นและค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบำรุงสหกรณ์
1.  ค่าแรกเข้าเป็นสมาชิก คนละ 200 บาท (เพียงครั้งเดียว) 
2.  ค่าบำรุงรายปีคนละ 200.- บาท/ปี 
3.  ซื้อหุ้นสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า  25 หุ้น แต่ไม่เกิน  500 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ  10.- บาท
  ประเภทนำรถเข้าร่วมสหกรณ์ฯ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
1. เป็นรถใหม่ ที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1500 cc  หรือ
2. เป็นรถที่ใช้แล้วที่มีสภาพรถดี ใช้ไม่เกิน 2 ปี และวิ่งไม่เกิน 20,000 กิโลเมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1500 cc
3. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด
4. ต้องติดตั้งวิทยุสื่อสารของศูนย์วิทยุ โฮวาเท่านั้น
5. ตัวถังรถจะต้องพ่นสีรถเป็นสีเขียวและติดเครื่องหมายสหกรณ์ และศูนย์วิทยุโฮวา และหมายเลขของศูนย์ที่กำหนด
6. หุ้มเบาะด้วยผ้าหุ้มเบาะสีขาว สะอาดรถต้องไม่มีภาระผูกพัน หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
7. ต้องมีประกันภัยบุคคลที่ 3   
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าดำเนินการ
1.  ค่าเข้าร่วมเดินรถแรกเข้า คันละ 3,000.- บาท (ชำระครั้งเดียว) 
2.  ค่าบริการรายเดือน 100.- บาท ต่อคัน/เดือน 
3.  ซื้อหุ้นสหกรณ์ฯ จำนวน  500 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ  10.- บาท  โดยซื้อนับแต่วันนำรถเข้าร่วม
  หมายเหตุ :
1. รายละเอียดค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำรุงสหกรณ์ ค่าบริการรายเดือน อาจมีการเปลี่ยนแปลง
    โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. การซื้อหุ้นสหกรณ์ฯ  เมื่อสมาชิกลาออก จะได้รับคืนค่าหุ้นทั้งหมด (กรณีที่ไม่มีภาระหนี้สินผูกพันกับสหกรณ์ฯ) และ
    ในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ จะได้รับ เงินปันผลทุกปีตามผลประกอบการ (ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ปันผลในอัตรา  
    ร้อยละ  10.00 ต่อปี     ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่ข้อบังคับกำหนด  และสมาชิกที่กู้เงิน กับสหกรณ์ฯ จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนใน
    อัตราร้อยละ  2.00  ต่อปี (สมาชิกเสีย ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ก็จะได้รับคืนในอัตราร้อยละ 2.00 ของดอกเบี้ยที่เสีย)
 
Copyright © by Suvarnabhumi Taxi Co-Op. All Rights Reserved.