:: ความเป็นมา :: คณะทำงาน :: ผลประกอบการ :: สมัครสมาชิก :: ศูนย์วิทยุ :: จุดจอด :: บทความ :: คำแนะนำ  
                 
 


จากการวาง  “ฐานราก”  สหกรณ์ฯ มาอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและเล็งเห็นมาตั้งแต่แรกตั้งสหกรณ์ฯ
แล้วว่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นปัญหา"ใหญ่" ในอนาคตจึงก้าวเข้ามาอย่างเต็มตัวในการทดลองใช้ ก๊าซธรรมชาติ “NGV.” กับ ปตท. ซึ่งขณะนั้นต้องถือว่าก๊าซธรรมชาติ  NGV เป็นของใหม่ที่ยังไม่แพร่
หลายมากนัก และคนไทย ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก...ถือเป็นสหกรณ์ฯ แรกที่ใช้ก๊าซธรรมชาติกับรถแท็กซี่ เป็นการสร้าง มิติใหม่ ให้กับวงการ รถแท็กซี่ไทย...

โครงการต่างๆ หลายโครงการที่สหกรณ์ฯ ได้วางไว้ เช่น โครงการติดตั้งระบบ GPS.ในรถแท็กซี่ และการติดตั้ง  เครื่องรูดบัตรในรถแท็กซี่  

ซึ่งเมื่อก่อนหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เพราะไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงการรถแท็กซี่  แต่สหกรณ์ฯ  ได้ศึกษาแนวทางและหาบริษัทฯที่มีความชำนาญการเข้าดูระบบและได้ทดลองใช้  อีกไม่นานปรากฏการณ์ด้านเทคโนโลยี ที่สหกรณ์ฯ ได้พัฒนาเพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่ครบวงจร... และคาดหวังว่าจะเป็น  “จุดเริ่มต้น”  ของการพัฒนาระบบ รถแท็กซี่ไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากล
ทัดเทียมกับนานาประเทศ… 

การก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นสากล  ไม่เพียงแต่พัฒนาด้านเทคโนโลยีเท่านั้น จะต้องทำควบคู่ไปกับ
การพัฒนาด้านสังคมด้วย มาวันนี้สหกรณ์ฯ ได้ “เข้มแข็ง” ขึ้น  การดูแลสมาชิกเป็นไปอย่างมีระบบ  ทุกอย่างสามารถบริหารจัดการได้อย่าง ลงตัวและต่อเนื่อง  สหกรณ์ฯ ประสบความสำเร็จในการทำให้
กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเป็นสมาชิกได้มีความพัฒนา ก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นคนที่มี  “คุณภาพ” ที่ดีในสังคม   ดังนั้นอีกหนึ่งโครงการที่สหกรณ์ฯ มีความตั้งใจ และคาดหวังให้สัมฤทธิ์ผล  คือ   การสร้างประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม เพื่อให้สังคมได้มีความเข้มแข็งขึ้นเช่นเดียวกับ สหกรณ์ฯ... ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น เข้าร่วมกับ
มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมรณรงค์โครงการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่สหกรณ์ฯ ได้เปิดดำเนินการ มา...  โครงการแท็กซี่ไทยปลอดภัยใสสะอาด... ที่มุ่งเน้นให้ผู้ขับรถแท็กซี่ปลอดจาก เครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิด... 

การ   “ยกระดับ”  รถแท็กซี่ให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลเป็นไปได้ยากหากจะต้องเริ่มเพียงลำพัง... ควรต้องมี “หน่วยงาน”  หรือ  “องค์กร” เข้ามาช่วยดูแล เป็นองค์กรที่ดูแล  “เฉพาะ” กลุ่มประกอบการ รถแท็กซี่ทั้ง “ระบบ” เท่านั้น !!... ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ ประกอบการ , กลุ่มผู้ขับรถ แท็กซี่รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ แท็กซี่ต่าง ๆ  ให้ “หน่วยงาน” หรือ “องค์กร” นี้เข้ามาดูแลจัดการระบบ... ระเบียบให้แต่ละแห่งเป็น ในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งผลักดันสนับสนุนให้ได้รับสวัสดิการและการดูแล ที่ควรได้รับจากรัฐบาล ...หาจุดกึ่งกลาง “ความพอใจ” ของอัตราค่าโดยสารระหว่าง “คนขับ” กับ “ผู้โดยสาร” เพื่อสร้างความเป็นธรรม ให้ทั้งสองฝ่าย... สร้างกลุ่มแท็กซี่ให้เข้มแข็ง “เต็มรูปแบบ”..

เมื่อไรที่ทุกกลุ่มสถานประกอบการรถแท็กซี่ได้มีการรวมตัวให้  “เป็นหนึ่ง”  ทั้งทางด้านความทันสมัย ในเทคโนโลยี ด้านการให้บริการอย่างเข้มแข็ง , บริการอย่างเป็นธรรม  และเป็นหนึ่งเดียว... อนาคตของ “รถแท็กซี่” ไทย  ก็สามารถก้าวไปสู่ความเป็นสากลได้อย่างเต็ม  “ภาคภูมิ”

 

Copyright © by Suvarnabhumi Taxi Co-Op. All Rights Reserved.