:: ความเป็นมา :: คณะทำงาน :: ผลประกอบการ :: สมัครสมาชิก :: ศูนย์วิทยุ :: จุดจอด :: บทความ :: คำแนะนำ  
                 
รายละเอียดและข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2556
**ผลการดำเนินกิจการของสหกรณ์ (งบกำไรขาดทุน) ประจำปี 2556**
   งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 4 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 3 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 2     ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 1 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
**ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556**
   ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ไตรมาส 4   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ไตรมาส 3   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ไตรมาส 2   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ไตรมาส 1 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
**รายงานการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2556**
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน ธันวาคม  ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน พฤศจิกายน  ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน ตุลาคม  ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน กันยายน   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน สิงหาคม   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน กรกฎาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน มิถุนายน   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน พฤษภาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน เมษายน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน มีนาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน กุมภาพันธ์ ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน มกราคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
**งบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2556**
   งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 4 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 3   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
**วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ ประจำปี 2556**
   อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 3   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 3   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 2   ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
   อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 1 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)

ย้อนหลังดู......รายละเอียดและข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปีที่ผ่านมา (ประจำปี 2555 )

 

Copyright 2014 © by Suvarnabhumi Taxi Co-Op. All Rights Reserved.