:: ความเป็นมา :: คณะทำงาน :: ผลประกอบการ :: สมัครสมาชิก :: ศูนย์วิทยุ :: จุดจอด :: บทความ :: คำแนะนำ  
                 
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 4 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 3 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 2 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  งบกำไรขาดทุน ไตรมาส 1 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรอบ 6 เดือน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรอบ 6 เดือน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการสิ้นสุดปี 2559 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนธันวาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนพฤศจิกายน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนตุลาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนกันยายน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนสิงหาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนกรกฎาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนมิถุนายน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนพฤษภาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนเมษายน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนมีนาคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนกุมภาพันธ์ ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
  รายงานตรวจสอบกิจการดือนมกราคม ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 4 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 3 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
 งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1 ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินรอบ 6 เดือน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินรอบ 6 เดือน ดูผลการดำเนินงาน (PDF File)
 
 

ย้อนหลังดู......รายละเอียดและข้อมูลผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปีที่ผ่านมา (ประจำปี 2558)

 
Copyright © by Suvarnabhumi Taxi Co-Op. All Rights Reserved.